Regulamin

Warunki ogólne
§ 1

 1. PBT Podgórskie Biuro Tłumaczeń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, adres ul. Kielecka 29B 31-523 Kraków, NIP: 6751750667, REGON: 388838797, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, nr KRS: 0000898849 (zwane dalej „PBT”) świadczy odpłatne usługi tłumaczeń pisemnych specjalistycznych i uwierzytelnionych, tłumaczeń ustnych, obsługi technicznej konferencji, usługi lokalizacji oraz usługi składu graficznego (DTP) zgodnie z niniejszym Regulaminem Współpracy, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przyjętymi dobrymi praktykami, dostępnymi pod adresem pbt.com.pl
  Dane kontaktowe PBT, e-mail: [email protected]; telefon: +48 (12) 444 12 50

Zasady składania zamówień
§ 2

 1. Klient oraz PBT, zwani dalej „Stronami”, osobiście, w formie pisemnej lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość ustalają zakres i termin realizacji Zlecenia. PBT stosownie do przeprowadzonych ustaleń dostarcza Klientowi ofertę z wyceną. Klient akceptuje przedstawioną ofertę wraz z wyceną w drodze złożenia Zlecenia.
 2. Zlecenie jest składane poprzez wypełnienie, podpisanie i opieczętowanie stosownego Formularza Zamówienia przez osobę umocowaną do reprezentowania Klienta.
 3. Formularz Zamówienia, podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania Klienta, należy przesłać PBT pocztą elektroniczną (skan), faksem lub przekazać je osobiście. W przypadku dostarczenia Formularza pocztą elektroniczną lub faksem PBT w każdym czasie może wezwać Klienta do dostarczenia oryginału podpisanego Zlecenia pod rygorem odmowy realizacji usługi.
 4. Klienci, którzy zawarli z PBT umowę o stałej współpracy mogą złożyć Zlecenie poprzez potwierdzenie przedstawionej wyceny i szczegółów realizacji zlecenia pocztą elektroniczną (e-mail), bez wypełniania Formularza Zamówienia.
 5. PBT przystępuje do pracy nad Zleceniem niezwłocznie po jego otrzymaniu, zgodnie z ust. 3 lub ust. 4 tego paragrafu oraz po dokonaniu przez Klienta zapłaty na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Brak doręczenia Zlecenia zgodnie z ust. 3 lub ust. 4 tego paragrafu zwalnia PBT z obowiązku wykonania usługi.
 6. PBT może odmówić przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie zawiadamia Klienta. PBT nie odpowiada za szkody, jakie Klient poniesie z powodu nieprzyjęcia Zlecenia.
 7. Zabronione jest dostarczanie do PBT materiałów o treściach niezgodnych z prawem, jak również materiałów, do dysponowania którymi Klient nie jest upoważniony.
 8. PBT może podjąć się wykonania usług na zasadach innych niż to jest określone w niniejszym Regulaminie, jeżeli takie zasady zostały ustalone przez Strony w drodze indywidualnych uzgodnień i w szczególności została podpisana umowa na wykonanie danej usługi lub umowa o stałej współpracy.
 9. PBT zastrzega sobie prawo wykonywania Zlecenia przy pomocy swoich podwykonawców

Klauzula poufności
§ 3

 1. Strony zobowiązują się do zachowania bezwzględnej poufności wszelkich informacji uzyskanych przy realizacji Zlecenia w celu prawidłowego jego wykonania. PBT udostępni informacje poufne wyłącznie swoim pracownikom i podwykonawcom w celu realizacji Zlecenia. Pracowników i podwykonawców PBT obowiązuje bezwzględna poufność wszelkich informacji.
 2. Na życzenie Klienta PBT może zawrzeć z Klientem odrębną umowę stanowiącą zobowiązanie do zachowania poufności lub przekazać pisemną dodatkową deklarację Zobowiązania do przestrzegania tajemnicy.

Prawa autorskie
§ 4

 1. Jeśli nie została podpisana odrębna umowa na wykonanie usług wchodzących w zakres oferty PBT, Klient nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu usługi bezpośrednio po zapłacie pełnego wynagrodzenia na podstawie faktury VAT wystawionej przez PBT.

Ochrona danych osobowych
§ 5

 1. PBT informuje, iż w zakresie danych osobowych, stosuje wszelkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Dane osobowe Klientów i osób działających w ich imieniu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.pbt.com.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/
 2. W zależności od celu, w jakim dane osobowe są udostępniane, każdy taki przypadek wiąże się z wyrażeniem dobrowolnej zgody przez Klienta lub uzyskaniem przez niego informacji zgodnych z art. 13 RODO.

Tłumaczenia pisemne
§ 6

 1. Standardowa strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń specjalistycznych (nieprzysięgłych) liczy 1500 znaków ze spacjami tekstu po przetłumaczeniu (tzw. tekst docelowy). Każda rozpoczęta strona liczona jest z dokładnością do połowy strony z zaokrągleniem w górę.
 2. Standardowa strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń przysięgłych liczy 1125 znaków ze spacjami tekstu po przetłumaczeniu (tzw. tekst docelowy). Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała strona.
 3. Zlecenia są realizowane w trzech następujących trybach:
  a) tryb zwykły – do 6 stron rozliczeniowych na dzień roboczy;
  b) tryb ekspresowy – od 6,5 do 10 stron rozliczeniowych na dzień roboczy o (cena wyższa o 50%);
  c) tryb super ekspresowy – tłumaczenie powyżej 10 stron na dzień roboczy lub tłumaczenie realizowane w dniu zlecenia na podstawie Zlecenia złożonego do godziny 10:00 (cena wyższa o 100%).
 4. W przypadku trybu ekspresowego lub super ekspresowego Klient rozumie i akceptuje, iż usługa może być wykonywana przez zespół tłumaczy i korektorów, co może mieć wpływ na jednolitość terminologii i stylu tłumaczenia i nie będzie stanowiło wady tłumaczenia.
 5. W przypadku tłumaczeń powyżej 15 stron rozliczeniowych w ciągu doby stawka określana jest indywidualnie dla każdego zlecenia.
 6. Do czasu wykonania tłumaczenia nie wlicza się: sobót, dni ustawowo wolnych od pracy, w tym niedziel, dnia przyjęcia zlecenia oraz dnia przekazania tłumaczenia Klientowi.
 7. Standardowo Zlecenie jest przekazywane Klientowi do godziny 17:00 w dniu oddania tłumaczenia, chyba że Strony w Zleceniu ustaliły inaczej.
 8. Cena tłumaczenia pisemnego specjalistycznego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji. W przypadku tekstów przeznaczonych do szerokiego rozpowszechniania lub do publikacji, Klient zobowiązany jest poinformować PBT o tym fakcie. Jeśli Klient tłumaczy tekst do szerokiego rozpowszechniania lub do publikacji i nie zleci PBT wykonania dodatkowej redakcji i korekty przyjmuje się, że wykona ją we własnym zakresie, co oznacza, iż PBT nie dostarcza tekstu w wersji finalnej.
 9. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tekst tłumaczenia przekazywany jest Zleceniodawcy na wydruku, w jednym egzemplarzu.
 10. PBT może dostarczyć więcej egzemplarzy tłumaczenia uwierzytelnionego (tzw. kopia tłumaczenia) za dodatkową opłatą, wynoszącą 30% ceny tłumaczenia za dodatkowy egzemplarz. Jeśli Zleceniodawca zamówi dodatkową kopię tłumaczenia uwierzytelnionego po upływie siedmiu dni od dnia wykonania tłumaczenia, Zleceniodawca ma prawo potraktować taki dodatkowy egzemplarz jako odpis. Cena odpisu wynosi 50% ceny tłumaczenia.
 11. Tekst do tłumaczenia uwierzytelnionego powinien zostać dostarczony tłumaczowi w oryginale, o ile klient go posiada. W przeciwnym razie tłumacz umieszcza w tłumaczeniu adnotację, że zostało ono wykonane na podstawie kopii.
 12. PBT może żądać wpłaty zaliczki na poczet realizacji Zlecenia. W tej sytuacji PBT przystępuje do pracy nad realizacją usługi niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego Zlecenia oraz potwierdzenia dokonania wpłaty zaliczki. Płatność zaliczki następuje gotówką lub przelewem na konto PBT na podstawie Zamówienia, Faktury pro forma lub Faktury VAT.
 13. PBT zobowiązane jest wykonać usługę bez wad. Reklamacje zawierające merytoryczne uzasadnienie wad tłumaczenia winny być zgłaszane w formie pisemnej na adres PBT Podgórskie Biuro Tłumaczeń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Kielecka 29B, 31-523 Kraków lub przesyłane elektronicznie na adres [email protected]. Uzasadnione reklamacje będą usuwane przez PBT nieodpłatnie w trybie natychmiastowym, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Jednocześnie brak potwierdzenia otrzymania przez PBT zgłoszenia reklamacyjnego wstrzymuje bieg terminu 14 dni roboczych. Nie ustosunkowanie się PBT do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od złożenia reklamacji oznacza uznanie reklamacji.
 14. Reklamacje za tłumaczenia realizowane w trybie ekspresowym i super ekspresowym oraz za błędy merytoryczne w tłumaczeniu wynikające z błędów występujących w tekście oryginału nie stanowią wady i nie są uwzględniane.
 15. Klient ma prawo bez podawania przyczyny odstąpić od umowy ( zleconego tłumaczenia) w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), z zastrzeżeniem postanowień ust. 16 tego paragrafu. Jeżeli Klient odstępuje od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania usługi a przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 16. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli PBT wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez PBT utraci prawo odstąpienia od umowy.
 17. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik do Regulamin

Tłumaczenia ustne i obsługa techniczna tłumaczeń
§ 7

 1. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny rozpoczęcia tłumaczenia do godziny zakończenia tłumaczenia określonych w Zleceniu, łącznie z przerwami pomiędzy poszczególnymi częściami tłumaczenia. Rozliczenie następuje jednak zgodnie z faktycznym czasem trwania tłumaczenia, który liczony jest od godziny stawienia się tłumacza do pracy do godziny zwolnienia go przez Zamawiającego z wykonywania tłumaczenia.
 2. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest blok 4-godzinny.Minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równe stawce za 4 godziny pracy 1 tłumacza.
 3. W przypadku tłumaczeń symultanicznych jednostką rozliczeniową jest blok 4-godzinny. Minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie symultaniczne w jednym dniu jest równe stawce za 4 godziny pracy 2 tłumaczy.
 4. Każdy rozpoczęty blok 4-godzinny liczy się jako pełny blok a w przypadku rozliczenia godzinowego każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako pełna.
 5. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych minimalne dzienne wynagrodzenie za tłumaczenie jest równe stawce za 8 godzin pracy.
 6. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient zobowiązany jest pokryć koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza.
 7. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych, których czas trwania przekracza 8 godzin, wynagrodzenie za każdą kolejną godzinę jest równe 150% stawki godzinowej.
 8. W przypadku tłumaczeń symultanicznych, których czas trwania przekracza 8 godzin, wynagrodzenie za dziewiątą godzinę tłumaczenia jest równe 50% stawki blokowej. Jeśli tłumaczenie trwa dłużej niż 9 godzin, jest rozliczane w blokach 4-godzinnych a wynagrodzenie za każdy blok tłumaczenia powyżej 8 godzin jest równe 150% stawki za blok.
 9. Wynagrodzenie za pracę tłumacza w niedziele i święta lub w późnych godzinach nocnych jest równe 200% stawki podstawowej.
 10. W przypadku zamawiania sprzętu do obsługi konferencji jednostką rozliczeniową jest jeden dzień konferencyjny do 12 godzin. Sprzęt wyceniany jest zgodnie z dostarczaną ilością aparatury, obsługą techniczną, kosztami transportu oraz noclegów obsługi technicznej, zależnie od miejsca konferencji.
 11. W przypadku zmiany specyfikacji sprzętu do obsługi technicznej tłumaczenia i konferencji Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować PBT o konieczności dostarczenia dodatkowego sprzętu najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia planowanego tłumaczenia. W przypadku krótszego okresu PBT ma prawo odmówić dostarczenia dodatkowej aparatury.
 12. Tłumacz ma prawo odmówić wykonania tłumaczenia w przypadku niesprawnej aparatury dostarczonej przez Klienta.
 13. Klient ma prawo odwołać Zlecenie bez żadnych konsekwencji:
  a) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, w przypadku tłumaczeń ustnych, których przewidziany czas trwania wynosi do 1 dnia,
  b) najpóźniej na 4 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, w przypadku tłumaczeń ustnych, których przewidziany czas trwania wynosi do 2 dni,
  c) najpóźniej na 6 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, w przypadku tłumaczeń ustnych, których przewidziany czas trwania wynosi od 3 do 5 dni,
  d) najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, w przypadku tłumaczeń ustnych, których przewidziany czas trwania wynosi powyżej 5 dni.
 14. W przypadku odwołania Zlecenia w terminie krótszym niż przewidziany w punkcie 13, Klient zapłaci karę umowną w wysokości 30% jego ceny. W przypadku odwołania Zlecenia na 2 dni robocze przed tłumaczeniem ustnym Klient zapłaci karę umowną w wysokości 50% jego ceny. Natomiast w przypadku odwołania Zlecenia na jeden dzień przed tłumaczeniem ustnym lub w dniu jego realizacji, Klient zapłaci karę umowną w wysokości 100% jego ceny.
 15. PBT może żądać wpłaty zaliczki na poczet realizacji Zlecenia. W tej sytuacji PBT przystępuje do pracy nad realizacją usługi niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego Zlecenia oraz zaliczki. Płatność zaliczki następuje gotówką lub przelewem na konto PBT na podstawie przesłanego Zamówienia, Faktury pro forma lub Faktury VAT.

Usługi lokalizacyjne i składu graficznego (DTP)
§ 8

 1. W przypadku wykonywania usług lokalizacyjnych PBT zawiera odrębną umową na wykonanie Zlecenia, której warunki są ustalane przez Strony w drodze indywidualnych uzgodnień.
 2. Standardowa jednostka rozliczeniowa w przypadku usług DTP to strona fizyczna wydruku. Strony mogą też ustalić rozliczenie w oparciu o ilość grafik podlegających obróbce lub ilość roboczogodzin.
 3. W przypadku gdy Klient nie zleci PBT korekty po składzie DTP, przyjmuje się, że wykona ją we własnym zakresie.

Sposoby płatności za usługę
§ 9

 1. PBT udostępnia Klientowi możliwość płatności z tytułu umowy sprzedaży za pomocą:
  przelewem na rachunek bankowy PBT.
  za pośrednictwem platformy Przelewy24 szybkie płatności elektroniczne za pośrednictwem upoważnionego serwisu PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327, przy ul. Kanclerskiej 15.
  za pośrednictwem serwisu PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
  kartą kredytową/debetową za pośrednictwem serwisu PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
  gotówką w siedzibie głównej przy ul. Kieleckiej 29B, 31-523 Kraków.
 2. Proces dokonania płatności przez platformę Przelewy24
  Aby dokonać opłaty za pośrednictwem strony internetowej pbt.com.pl należy przy wykorzystaniu zakładki Informacje o płatnościach online znajdującej się na dole strony głównej prawidłowo wypełnić formularz oraz postępować wedle instrukcji, aż do przeprocesowania płatności za zamówioną Usługę.
  Kupujący, po potwierdzeniu woli dokonania opłaty zostaje przekierowany na stronę internetową Serwisu Przelewy24 i wybiera formę Płatności dostępną w Serwisie.
  Płatność jest widoczna dla Usługodawcy w czasie do 15 minut od momentu otrzymania przez Przelewy24 potwierdzenia dokonania Płatności.
  Płatność następuje na podstawie umowy Kupującego z Usługodawcą oraz umowy Kupującego z Instytucją pośredniczącą. Przekazanie przez Przelewy24 płatności Usługodawcy następuje na zasadach określonych w umowie pomiędzy Przelewy24, a Usługodawcą.

Zasady dokonywania płatności
§ 10

 1. PBT dokonuje kalkulacji wynagrodzenia za Zlecenie w oparciu o aktualny cennik poszczególnych usług i szczegółowe zasady wynagradzania za właściwe usługi określone w § 5, 6 i 7 niniejszego Regulaminu. Ceny podane w cenniku usług nie zawierają podatku VAT. Przesłanie poprawnie wypełnionego Formularza Zamówienia oznacza akceptację przedstawionych warunków współpracy.
 2. Przed dokonaniem transakcji Użytkownik może wybrać udostępnione przez PBT formy płatności w celu realizacji Zamówienia.
 3. PBT wystawi Klientowi Fakturę VAT lub Paragon zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient upoważnia PBT do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Klient zobowiązuje się do zapłaty wszelkich płatności w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Dłuższe terminy płatności PBT może ustalić z Klientem w drodze indywidualnych uzgodnień.

Postanowienia końcowe
§ 11

 1. Informacje zamieszczone na witrynie internetowej PBT oraz cennik usług nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Miejscem zawarcia i wykonania umowy między Stronami jest siedziba PBT.
 3. Odpowiedzialność PBT jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego PBT za wykonanie zleconej usługi.
 4. PBT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i usterki wynikłe z działania siły wyższej, awarii sprzętu komputerowego, awarii łączy internetowych i telefonicznych oraz przerw w dostawie prądu.
 5. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez PBT jego danych teleadresowych oraz znaku towarowego do celów marketingowych i sprzedażowych, o ile inne umowy nie stanowią inaczej.
 6. Klient zobowiązuje się, iż nie będzie nawiązywał kontaktów handlowych w zakresie wykonywania tłumaczeń z tłumaczami wykonującymi tłumaczenie dla PBT jako pracownicy lub jego podwykonawcy bez pośrednictwa PBT w okresie 24 miesięcy od wykonania ostatniego tłumaczenia na rzecz Klienta przez PBT.
 7. PBT zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika usług. Złożenie Zlecenia po aktualizacji Regulaminu czy cennika będzie traktowane jako akceptacja wprowadzonych zmian.
 8. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia PBT przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich powstałych wskutek naruszenia przez Klienta przepisów prawnych, zwłaszcza pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 10. Wszelkie spory między stronami, co do wystąpienia wad w wykonanych przez PBT usługach świadczonych na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby PBT. Strony zgodnie ustalają właściwość prawa polskiego i poddają się jurysdykcji sądów polskich.

Załącznik do Regulaminu
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: [email protected] Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

Zastrzeżenie.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy za Twoją zgodą wykonaliśmy w pełni zamówioną przez Ciebie usługę, o czym zostałeś poinformowany w przy składaniu Zamówienia.

WZÓR ODSTĄPIENIA

PBT Podgórskie Biuro Tłumaczeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna ul.Kielecka 29B 31-523 Kraków
mail: [email protected]

Ja, ………………………………………………………………………………., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy z dnia …………..… o świadczenie usług na:

 • Tłumaczenie specjalistyczne
 • Tłumaczenie przysięgłe
 • Redakcję językową Native Speaker’a
 • Skład do druku (DTP)

zawartej z PBT Podgórskie Biuro Tłumaczeń (ZAMÓWIENIE NA TŁUMACZENIE PISEMNE NR ……………/……….)

– Imię i nazwisko Klienta:

………………………………….

– Adres Klienta:

………………………………….

– Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………

– Data:

…………………………………

Bądźmy w kontakcie

PBT Podgórskie Biuro Tłumaczeń
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Jawna

Pon.-Pt.: 9.00-16.00

ul. Kielecka 29B
31-523 Kraków

NIP: 6751750667

REGON: 388838797

KRS: 0000898849