Polityka prywatności

Polityka prywatności

Doskonale rozumiemy istotę informacji biznesowych, dlatego zawsze szanujemy Twoje poufne dane. Podgórskie Biuro Tłumaczeń (zwane dalej „PBT”) chroni prywatność wszystkich użytkowników swojej witryny internetowej. Nasza żelazna zasada, której się trzymamy, to nieudzielanie informacji o użytkownikach naszej witryny osobom trzecim, chyba że uzyskamy na to ich uprzednią, wyraźną i jednoznaczną zgodę.

Pełną poufnością objęte są także materiały przekazane nam przez użytkowników witryny oraz klientów do wyceny czy też do tłumaczenia. Stanowią one naszą tajemnicę służbową a zgodnie z procedurami, którymi są objęci wszyscy pracownicy i podwykonawcy PBT, jesteśmy zobowiązani do nieujawniania ich osobom trzecim. Na życzenie klienta lub użytkownika witryny, PBT może zawrzeć dodatkową umowę o poufności lub przekazać materiały do tłumaczenia lingwiście, który posiada poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez centralne organy państwowe.

W PBT stosujemy procedury fizyczne i administracyjne mające na celu zabezpieczenie prywatności wszystkich użytkowników witryny, lecz niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron, które nie podlegają kontroli PBT. W związku z tym, strony te mogą działać zgodnie z własną polityką prywatności. Zalecamy zatem zapoznanie się z zasadami poufności danych i użytkowania każdej witryny odrębnie.

Zasady użytkowania witryny

Witrynę internetową PBT można przeglądać bez podawania danych osobowych, lecz w niektórych przypadkach PBT może prosić o ich udostępnienie. PBT zapewnia, iż w zakresie danych osobowych, stosuje wszelkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”).

Dane osobowe (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej itp.) zbierane są w szczególności w celu, jaki został określony przy formularzu, w którym wprowadza się dane, co dla PBT może stanowić cel sprzedażowy, marketingowy czy rekrutacyjny. Dane osobowe mogą także być zbierane ze względu na przeprowadzane konkursy lub poprzez członkostwo użytkownika witryny w mediach społecznościowych prowadzonych przez PBT. W zależności od celu, w jakim dane osobowe są udostępniane, każdy taki przypadek wiąże się z wyrażeniem dobrowolnej zgody przez użytkownika lub uzyskaniem przez niego informacji zgodnych z art. 13 RODO.

Zgromadzone na niniejszej witrynie internetowej dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom oraz osobom trzecim jedynie za zgodą osób, których dotyczą i w konkretnych celach. PBT równocześnie zastrzega sobie możliwość udostępnienia danych osobowych, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Zasady użytkowania witryny w zakresie realizacji usług i współpracy handlowej określa Regulamin Współpracy PBT. Akceptując zasady użytkowania witryny, użytkownik wyraża zgodę także na warunki zawarte w Regulaminie.

Z witryny PBT można korzystać wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Użytkownikowi nie wolno naruszać lub podejmować prób naruszenia jej zabezpieczeń. W przypadku naruszenia tego zakazu możliwe jest pociągnięcie użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
PBT nie sprawuje kontroli nad treścią przesyłanych informacji oraz nad treścią innych witryn, które zawierają łącza do witryny PBT, ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Nie uznajemy ani też nie możemy zagwarantować dokładności treści witryn zawierających takie odnośniki i nie ponosimy odpowiedzialności za ich aktualizację. Korzystanie z informacji uzyskanych za pośrednictwem witryny PBT jest własnym ryzykiem użytkownika.

PBT ani spółki z nią powiązane, ani też żadna inna strona uczestnicząca w tworzeniu lub udostępnianiu niniejszej witryny, nie odpowiada za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, określone, wtórne lub inne szkody wynikające z użytkowania bądź braku możliwości użytkowania materiałów zawartych w witrynie, w tym także za szkody spowodowane działaniem wirusów lub błędami bądź też niekompletnością informacji, nawet jeśli PBT została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Zasady rezygnacji z użytkowania witryny

Użytkownik witryny może zmienić zdanie na temat otrzymywania informacji od PBT. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać informacji, proszony jest o przesłanie swojej prośby drogą elektroniczną na adres [email protected] wraz z opisem swojego stanowiska czy też sytuacji.

Bądźmy w kontakcie

PBT Podgórskie Biuro Tłumaczeń

Pon.-Pt.: 9.00-17.00

ul. Sereno Fenn’a 6 lok. 14
31-143 Kraków

NIP: 6772353115

REGON: 121429850