Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PBT Podgórskie Biuro Tłumaczeń Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą przy ul. Kieleckiej 29B, 31-523 Kraków w celu uzyskania odpowiedzi na zawarte w formularzu pytania.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016  informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBT Podgórskie Biuro Tłumaczeń Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą przy ul. Kieleckiej 29B, 31-523 Kraków

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b w/w Rozporządzenia w celu:

a) sporządzenia wyceny usługi w zakresie objętym treścią – wpisaną w niniejszym formularzu –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w/w    Rozporządzenia,

b) wykonania tłumaczenia- na podstawie art. 6 ist. 1 lit.

c) w/w Rozporządzenia, jeśli oferta zostanie przez Panią/Pana zaakceptowana.

3) Pani/Pana dane przechowywane będą w okresie niezbędnym do przedstawienia oferty, tj. przez okres 12 miesięcy, a w przypadku zaakceptowania oferty i wykonania tłumaczenia przez okres 6 lat.

4) Ma Pani/Pan  prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@pbt.com.pl

7) dane są przekazywane dobrowolnie, jednak ich brak może skutkować odmową wykonania wyceny.